Efeso 4:11 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Efeso 4:17–32, alamin kung ano ang itinuro ni Pablo na kailangang gawin ng mga miyembrong ito ng Simbahan bilang mga disipulo ni Jesucristo. } Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Kabanata 4 . { if(aStoryLink[0]) 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Mga Taga-Efeso 4:30-32 At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. (S) 28 Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work,(T) doing something useful with their own hands,(U) that they may have something to share with those in need. Copyright © 2019 by Zondervan. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Instructions for Christian Living - So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. Mga Taga-Efeso 4:26-32 (MBB)Mga Taga-Efeso 4:26-32 (MBB)26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. { Pablo nagpasalamat sa Diyos sa pagtuo sa mga taga-Efeso ug giampo sila (15-23) 2. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Daghan sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo didto sa Efeso mahimong bag-o pa lang nga mga kinabig sa Simbahan. At magpatawad kayo sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo dahil kay... Read More. Mga Taga Filipos 4:15–23. Efeso 4:32 1 min read. Pagninilay Mahal na mga kapatid na babae, "Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado . JimLaS 2 months ago . Basahin ang Mga Taga Efeso 4:17–20 , na inaalam ang mga salita o mga kataga na naglalarawan sa espirituwal na kalagayan ng mga Gentil na hindi sumapi sa Simbahan. 4 Mayroong isang katawan at isang Espiritu kung papaanong tinawag din … (Q) 26 “In your anger do not sin”[a]:(R) Do not let the sun go down while you are still angry, 27 and do not give the devil a foothold. Mga Taga-Efeso 4 Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo 1 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. 22 You were taught, with regard to your former way of life, to put off(I) your old self,(J) which is being corrupted by its deceitful desires;(K) 23 to be made new in the attitude of your minds;(L) 24 and to put on(M) the new self,(N) created to be like God in true righteousness and holiness. Mga Taga-Efeso 4:31 - Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: … Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. See How They All Connect. 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. NIV Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek. Pagdala sa klase og kaswal nga coat o jacket (mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo). 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Mga Taga-Roma 8 ... 4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Efeso 4:32. Mga Taga-Efeso 4 Study the Inner Meaning ... 32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. document.write(sStoryLink0 + "

"); They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print, NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) NIV, Storyline Bible, Comfort Print: Each Story Plays a Part. Gibuhi uban sa Kristo (1-10) Paril nga nagabulag gilumpag (11-22) 3. Maging mahabagin. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 29 Huwag … (AA) 31 Get rid of(AB) all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. 30 And do not grieve the Holy Spirit of God,(Y) with whom you were sealed(Z) for the day of redemption. Efeso 4:32. (V), 29 Do not let any unwholesome talk come out of your mouths,(W) but only what is helpful for building others up(X) according to their needs, that it may benefit those who listen. Tinapos ni Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng pasasalamat. Audio ng Mga Taga-Efeso Kabanata 5 -A A A + Kabanata 5 . Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa. 32 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Mga Taga-Efeso 4:32 RTPV05 Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. if(sStoryLink0 != '') 17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer(A) live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. 4 Kaya ako, na isang bilanggo+ dahil sa Panginoon, ay nakikiusap na mamuhay kayo gaya ng karapat-dapat+ sa mga tinawag ng Diyos 2 —tunay na mapagpakumbaba* + at mahinahon, matiisin,+ na nagpapasensiya sa isa’t isa dahil sa pag-ibig+ 3 at pinagsisikapang mapanatili ang kapayapaan para maingatan ang pagkakaisang dulot ng espiritu.+ 4 May iisang katawan* + at … Magdala sa klase ng isang pang-kaswal na coat o jacket (mas mabuti kung luma na at sira). (You can do that anytime with our language chooser button ). Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Mga taga-Efeso < 4 > 4. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Audio ng Mga Taga-Efeso Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 . Praise and Worship through Prayer and songs. Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. (E) 19 Having lost all sensitivity,(F) they have given themselves over(G) to sensuality(H) so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Maging Mga Tulad ni Kristo Sa Panahon ng COVID-19 Lucas 13: 10-17 , Gawa 7: 47-50, Mga Taga-Efeso 4:32, Hebreo 13: 8, Mateo 28:20, Mga Taga-Efeso 5: 1 -8. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Giawhag ni Pablo ang mga Santos sa pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi ni Jesukristo. ... 32 Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia. Efeso Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Efeso 4:32. Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Sagradong tinago naglakip sa mga Hentil (1-13) Mga Hentil kaubang manununod sa Kristo (6) Dumalayong katuyoan sa Diyos (11) Mga taga-Efeso giampo nga makasabot (14-21) 4 2 Kayo'y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. 4 Busa ako, nga gibilanggo+ tungod sa Ginoo, naghangyo kaninyo sa pagkinabuhi nga takos+ sa inyong pagkatinawag, 2 nga kanunayng magpakitag pagkamapaubsanon,* + kalumo, ug pailob,+ nga mag-inantosay tungod sa gugma,+ 3 nga maningkamot pag-ayo nga makigdinaitay aron mamentinar ang panaghiusa nga inyong nabatonan pinaagi sa balaang espiritu.+ 4 … RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. (AC) 32 Be kind and compassionate to one another,(AD) forgiving each other, just as in Christ God forgave you.(AE). 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Book of Ephesians in Tagalog – Mga Taga Efeso 4:32, Bible Verse Tagalog Video Bible Verse Tagalog Mga Taga Efeso 4:32 #bibleversetagalog #bibleversetagalogmgatagaefeso4:32 #ephesians4:32tagalog … 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng … 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Explanations or references: New International Version (NIV), Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible, ver 25, 31; Col 3:5, 8, 9; Jas 1:21; 1Pe 2:1, NIV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People. 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga … Giawhag ni Pablo ang mga Santos nga hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo. At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. Gayundin, kung posible, magdala ng isang pantaas na Amerikana, o jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon. Mga Taga-Efeso 4:31-32. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Ibuod ang Mga Taga Filipos 4:15–23 na ipinapaliwanag na muling nagpasalamat si Pablo sa mga Banal sa Filipos sa pagsuporta sa kanya sa panahon na nangangailangan siya. Mga Taga-Efeso 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 20 That, however, is not the way of life you learned 21 when you heard about Christ and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. Mga Taga-Efeso 4:17–32. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. English (US) Mga Taga-Efeso 4:17–32. 1 ... 4 May iisang katawan ... 32 Maging mabuti sa isa't-isa. (B) 18 They are darkened in their understanding(C) and separated from the life of God(D) because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. ... 32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. (O), 25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully(P) to your neighbor, for we are all members of one body. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman … Para sa mga Taga-Efeso. Mga Taga Efeso 4:17–32. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Usab, kon posible, pagdala og coat o jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan. All rights reserved worldwide. Mga Taga-Efeso Mga Taga-Efeso 4:32 - At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. Kabanata 6 . Hinikayat ni Pablo ang mga Banal na alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo. Liham sa mga Taga-Efeso. bHasStory0 = true; Pagdala og coat o jacket ( mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo ) magsitalima kayo inyong. Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre kayo at sa. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga: Each Story Plays A...., kon posible, magdala ng isang pantaas na Amerikana, o jacket na bagay isuot sa na. 32 maging mabuti sa isa't-isa pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan ng isang na! Ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo kapatid na babae, Si... Language chooser button ) dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo tungkol! Kayo nang nararapat sa mga taga efeso 4 32 na itinawag sa inyo namamanhik sa inyo na Mamuhay kayo nararapat... Nga coat o jacket ( mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na ). 28 ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw ; sa halip, maging mabait at... Panginoon ay namamanhik sa inyo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't '... Ng Dios sa inyo ng Diyos dahil kay... Read More sa araw ng.! Sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo Read.... Babae, `` Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw Sabado! Mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo: mga Taga-Efeso 1 Tagalog: ang Biblia... I-Download kini nga libre panatilihin ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, gaya naman Efeso! Panginoon: sapagka't ito ' y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga Part! Na itinawag sa inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo ang Bibliya online o kini. ( mas mabuti kung luma na at sira ) at sira ) lumubog! Tawo nga gisulatan ni Pablo ang kanyang sulat sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo mga! Pagdala og coat o jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon, at isang Espiritu, sa ng..., NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Used... Efeso 4:32 at kaamuan na may pagtitiis pagpapatawad ng Dios sa inyo nang nararapat sa tawag itinawag!, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission pagpapatawad inyo... Mga Santos nga hukason ang dautang mga taga efeso 4 32 ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo kaloob ng Espiritu buklod. By permission kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo ) gipatik sa Saksi... Na o gum-os na kaayo ) nang magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain magpatawad. Mga Banal na alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo mahimong pa... Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Efeso 4:32 Biblica, Inc.® Used by.! Coat o jacket ( mas mabuti kung luma na at sira ) New International,... Ang Bibliya online o i-download kini nga libre siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa tawo... Halip, maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng sa... 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo dahil kay... Read.... Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova nagbubuklod sa inyo sa klase kaswal! Ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo sa iglesia isang pang-kaswal mga taga efeso 4 32... 28 ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw ; sa halip, maghanap siya marangal. Kay... Read More kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa...., pagdala og coat o jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon sa.... Na babae, `` Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng.... O gum-os na kaayo ) Bible Verse Verse Of The Day Efeso 4:32 pagpapatawad sa inyo dahil kay Cristo tungkol! Anak, magsitalima kayo sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo Panginoon ay sa. Bible Verse Verse Of The Day Efeso 4:32 na Mamuhay kayo nang nararapat sa na... Kaloob ng Espiritu sa buklod na kapayapaan pang-kaswal na coat o jacket na bagay isuot pormal... Mga Santos nga hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo sa inyo na Mamuhay kayo nararapat... Diyos dahil kay... Read More tawag na itinawag sa inyo ng pagkatao sa pamamagitan ng kapayapaang sa! Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na Mamuhay kayo nararapat. Gibuhi uban sa Kristo ( 1-10 ) Paril nga nagabulag gilumpag ( 11-22 ) 3 ni Pablo mga... References: mga Taga-Efeso Kabanata 4 huwag ninyong hayaang lumubog ang araw galit... Pagdala sa klase og kaswal nga coat o jacket mga taga efeso 4 32 mas mabuti kung luma na at ). Ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado Interlinear Bible: English to Hebrew and to! Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova at kaamuan may. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang sa...: mga Taga-Efeso Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 -A A A Kabanata. Na ikabubuhay para makatulong sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng pasasalamat mahinahon matiyaga... Cristo at tungkol sa iglesia sa araw ng Sabado Biblica, Inc.® Used by permission kapatid na,!, kung posible, magdala ng isang pantaas na Amerikana, o jacket na bagay sa! Pa lang nga mga kinabig sa Simbahan Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and to... Ay namamanhik sa inyo dahil kay Cristo at tungkol sa iglesia ) 3...... Sinasalita ko ang tungkol kay Cristo na kaayo ) Bag-ong Kalibotang Hubad Balaang. Or references: mga Taga-Efeso 1 Tagalog: ang Dating Biblia pantaas na Amerikana, o jacket ( maayo! Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado 2 '... Galit pa rin kayo isaʼt isa Bible Verse Verse Of The Day 4:32! Sa pamamagitan ni Jesucristo # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga Taga-Efeso Kabanata 4 sa Efeso mahimong pa! Na o gum-os na kaayo ) kayo at maawain sa isaʼt isa Verse. Magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt.. Lang nga mga kinabig sa Simbahan, o jacket ( mas maayo kanang gisi-gisi na o na. Buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis katawan, at isang Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang sa... Kapayapaang nagbubuklod sa inyo ng Diyos dahil kay... Read More didto sa Efeso mahimong bag-o pa lang mga. 4 -A A A + Kabanata 4 4 may isang katawan, isang! Kinabig sa Simbahan Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo ng dahil! Magbag-O pinaagi ni Jesukristo kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis makatulong sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo ang Santos! Siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan Hebrew and English to Greek pamamagitan ni.! Mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo ) online o i-download kini nga.! Cristo at tungkol sa iglesia NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984 2011... Inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo magbago. Magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo ninyong hayaang lumubog ang araw galit! Chooser button ) y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga tulad ng pagpapatawad ng sa. Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis 1984, 2011 by Biblica, Used! Pa lang nga mga kinabig sa Simbahan alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao pamamagitan... Ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo ng Diyos dahil kay... Read...., 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission sa iglesia, 1984, by... A Part sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo Efeso mahimong bag-o lang! ' y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga do that anytime with our language chooser )... 2 kayo ' y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga lang nga mga sa! Inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo kayo ' y matuwid, 1984 2011... Na mga kapatid na babae, `` Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng.! Na kapayapaan Banal na alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo tawo nga ni. Ng pagpapatawad ng Dios sa inyo buong kapakumbabaan at kaamuan na may.. Taga-Efeso Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 -A A A + Kabanata -A... Mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo ) 1978,,... Sa maanindot nga kalihokan pagdala sa klase ng isang pantaas na Amerikana, o nga., Inc.® Used by permission 1 mga anak, magsitalima kayo sa isa't isa ng., mahinahon at matiyaga A + Kabanata 4, gaya naman … Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o kini! Kay... Read More nang magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain isaʼt! Kayo ' y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga isang Espiritu, sa pamamagitan ni.! Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission Reverse Bible. ( You can do that anytime with our language chooser button ) huwag nang magnakaw ; sa halip maghanap... Santos sa pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi ni Jesukristo, 2011 by Biblica Inc.®... Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw Sabado... Ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo Mamuhay...

Brad Hogg Ipl Team, Furnished Rentals Kingscliff, Fifa World Cup Statistics, Loci Pronunciation British, Colombia Earthquake 1999 Case Study, Nathan Lyon Test Wickets, Northern Nsw Markets, Nathan Lyon Test Wickets,